Inspirace

Pedagogická koncepce lesní školky Medvíďata je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a vychází ze specifik lesních mateřských škol. Inspiruje se waldorfskou pedagogikou, montessori pedagogikou, zážitkovou pedagogikou a respektující výchovou.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Koncept les70947305_395441004729157_8993963887816605696_nních mateřských škol

Děti v lesní školce Medvíďata Plzeň většinu času venku, a to téměř za každého počasí. Při činnostech v přírodě jsou odkázány mnohem více sami na sebe. Mají tak možnost rozvíjet představivost, tvořit, objevovat. Poznávají svět všemi smysly. Program pro děti je připravován v návaznosti na roční období. Pomůckami jsou často “jen” přírodniny (klacíky, kamínky, …). Děti spolu s dospělými přemýšlí a pozorují přírodu a život v ní, hledají vlastní hranice, utužují přátelství ve hrách, důraz klademe na volnou hru.

Walfdorfská pedagogika

Děti mají potřebu řádu a to nejen denního, ale i obecného (koloběh roku – změny přírody). Díky němu získávají pocit stálosti okolního prostředí a pocit bezpečí. Lesní školka Medvíďata má pravidelný režim dne, během roku pořádáme pravidelné akce s rodiči (slavnosti), inspirujeme se lidovými tradicemi (příprava a tvoření předmětů k oslavě, vyprávění, nové říkanky, pranostiky). Pracujeme také s důležitostí prožitků a dětskou potřebou napodobování. Vyprávěním pohádek s následnou dramatizací podporujeme fantazii dětí.

Montessori pedagogika

Montessori výchova je postavena na vrozené potřebě dítěte poznávat svět kolem sebe, rozumět mu a pochopit jeho souvislosti. Hlavní heslo “Pomoz mi, abych to dokázal sám” hovoří za vše. Posláním učitelů – pozorovatelů je naučit děti rozvíjet jejich přirozeným tempem smyslové vnímání, kterým objevují svět i sami sebe. Podporují přirozené zájmy dítěte, pomáhají mu vytvářet si svůj názor. Dítě je pro učitele rovnocenný partner, kterého respektují a dávají mu možnost volby. Lesní školka Medvíďata využívá některé speciálních montessori pomůcek pro rozvoj smyslů, řeči, matematických schopností a znalostí z oblasti přírodních věd.

59483764_10213560802005401_7180680209283153920_nZážitková pedagogika

Všechny zážitky provázené jakýmikoliv emocemi využívá Výchova dobrodružstvím. Děti v lesní školce Medvíďata se nejčastěji pomocí her dostávají do různých situací, které je mohou potkat v běžném životě. Skrze uměle vytvořené okolnosti se učí, jak se zachovat, učí se zaujímat postoje, uvědomují si své chování. . Zážitková pedagogika pomáhá k utváření osobnosti, rozvíjí kreativitu, komunikační dovednosti, podporuje týmovou spolupráci a sociální cítění. Děti posunují své hranice bezpečí a získávají zdravé sebevědomí.

Koncept Respektovat a být respektován

Základem je partnerský způsob vedení dětí a oboustranná úcta. Učitelé si respekt a úctu nevynucují sankcemi, křikem ani tresty. Dítě má proto sníženou potřebu uniknout k obranným mechanismům (lhaní, negativismus, odmítání, křik). Průvodci v lesní školce Medvíďata vedou děti k vnímání a pochopení důsledků nedodržení pravidel, snaží se nepoužívat odměny ani tresty. Dávají jim možnost, aby se rozhodovaly sami za sebe a rozhodnutí dítěte respektují. Vedou děti k rozvoji zodpovědnosti sama k sobě, za svoje chování i za jeho následky. Snaží se jim maximálně naslouchat.